เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

line1

คณะกรรมการบริษัท

line1

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )
line1

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

คุณธงชัย

คุณธงชัย ลีกาญจนากร

ประธานกรรมการบริหาร

• ปริญญาตรี สาขาอิเล็คโทรนิค Chiyoda Collage

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายวัฒนา

นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม

รองประธานกรรมการ

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นางสาวจินตนา

นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

• ปวช.สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิต

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายธวัขขัย

นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

• ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายวรัญชัย

นายวรัญชัย ลีกาญจนากร

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Boston University

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายบรรพต

นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

• ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายพรชัย

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายปรีชา

นายปรีชา หาญหัทยา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• ปริญญาโท สาขาการเงิน

Columbia University สหรัฐอเมริกา

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

นายชัชวาล

นายชัชวาล ศิริวุฒิเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

– สถาบัน IOD

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล 

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล