เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซด์
ชนิดหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAM
ผลิตและจำหน่ายเหล็ก
บทจ.0107547000249
http://www.samchaisteel.com
หุ้นสามัญ
1 บาท

steel1

ชื่อบริษัท บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ SAM

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็ก

เลขทะเบียนบริษัท บทจ.0107547000249

เว็บไซด์ http://www.samchaisteel.com

ชนิดหุ้น หุ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน

บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

บาท

จำนวนหุ้นสามัญเรียกชำระแล้ว

หุ้น
ทุนจดทะเบียน
บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
บาท
จำนวนหุ้นสามัญเรียกชำระแล้ว
หุ้น
นายทะเบียนจดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้ตรวจสอบบัญชี
สำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ 316/32 สุขุมวิท 22(ซอยสายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 75/14,75/17,85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-833-891-3
แฟ็กซ์ 034-833-894-5,034-834-531
ที่ตั้งสาขา 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร 02-384-0099
แฟ็กซ์ 02-384-2384 ,02-384-2384-6
นายทะเบียนจดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้ตรวจสอบบัญชี
สำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ 316/32 สุขุมวิท 22(ซอยสายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 75/14,75/17,85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-833-891-3
แฟ็กซ์ 034-833-894-5,034-834-531
ที่ตั้งสาขา 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-384-0099
แฟ็กซ์. 02-384-2384 ,02-384-2384-6
icon

2540

ธันวาคม 2540 เริ่มจัดตั้งบริษัทชื่อ “ บริษัท สามชัย สตีล โฮลดิ้ง จำกัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2541

ตุลาคม 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท

2543

สิงหาคม 2543 เริ่มขยายกิจการมาเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยทำสัญญาเช่าโรงงานผลิตท่อเหล็ก ที่ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานปัจจุบัน โดยเช่าจากบริษัท เอฟทีเอส โปรดักส์ จำกัด

2545

กันยายน 2545 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก TUV Rheiland (Thailand)

ธันวาคม 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด”

2546

สิงหาคม 2546 ซื้อที่ดินเนื้อที่ 148 ไร่ พร้อมโรงงานและเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เช่าจาก บริษัท เอฟทีเอส โปรดักส์ จำกัด มาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

2546

มีนาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้น 110,000,000 หุ้น และดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

กันยายน 2547 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

2548

พฤษภาคม 2548 บริษัทได้ควบรวมกิจการกับบริษัท อินเตอร์สตีลอินดัสทรี จำกัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 60,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าทรัพย์สินที่รับโอน ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเป็น 850 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีโรงงานผลิตเพิ่มอีก 1 แห่งที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กันยายน 2548 เริ่มสร้างโรงงานผลิตท่อเหล็กแบบ ERW ขนาดใหญ่สุด 18 นิ้ว โดยใช้เทคโนโลยี FFX ( Flexible Forming ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น

2549

กรกฎาคม 2549 บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตท่อโครงสร้างขนาดใหญ่ (ขนาด 18 นิ้ว) ซึ่งมีกำลังผลิตสูงสุด 96,000 ตันต่อปี

2550

มกราคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2550
มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจาก
หุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

มิถุนายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2550 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850 ล้านบาท เป็น 1,062.5 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 212.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 212.5 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท

2551

กรกฎาคม 2551 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท SGS United Kingdom จำกัด

กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,062.5 ล้านบาท เป็น 1,085.67 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23.17 ล้านหน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท

2552

กรกฎาคม 2552 ผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับตราเครื่องหมายมาตรฐานการออกแบบ และผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหภาพ ยุโรปหรือ CE Mark

line1

มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บริษัทได้รับการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บริษัทได้รับการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บริษัทได้รับการรับรอง

sgs1

  ✔   มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

  ✔   มาตรฐานท่อเหล็กกล้า มอก. 276

  ✔   มาตรฐานท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก. 277

  ✔   มาตรฐานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มอก. 107

  ✔   มาตรฐานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก. 1228

  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปฯ มอก. 528 : 2548

  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ มอก. 1735 : 2541

  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มอก. 1479 : 2541

  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป มอก. 2012 : 2543

  ✔   มาตรฐานมาตรฐานเหล็กโครงสร้าง EN 10219 : 2006

logo_sgs
sgs1
  ✔   มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
  ✔   มาตรฐานท่อเหล็กกล้า มอก. 276
  ✔   มาตรฐานท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก. 277
  ✔   มาตรฐานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มอก. 107
  ✔   มาตรฐานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก. 1228
  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปฯ มอก. 528 : 2548
  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ มอก. 1735 : 2541
  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มอก. 1479 : 2541
  ✔   มาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป มอก. 2012 : 2543
  ✔   มาตรฐานมาตรฐานเหล็กโครงสร้าง EN 10219 : 2006

เครื่องหมายการค้า