นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

null

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
null

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
null

ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,045,125,093 ล้านบาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,045,125,093 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,045,125,093 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 • 19.38%
 • 18.85%
 • 15.80%
 • 14.35%
 • 1.44%
 • 1.15%
 • 1.14%
 • 0.87%
 • 0.87%
 • 0.67%
 • 25.49%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีดังนี้
line

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นางสาวธนาวลี ลีกาญจนากร
| จำนวนหุ้น | 202,340,000 (19.36%)
นายธงชัย ลีกาญจนากร
| จำนวนหุ้น 198,724,100 (19.01%)
นายวรัญชัย ลีกาญจนากร
| จำนวนหุ้น | 165,099,937 (15.79%
นายวรุณชัย ลีกาญจนากร
| จำนวนหุ้น 149,994,700 (14.35%)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำกัด
| จำนวนหุ้น 23,843,901 (2.28%)
บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที  โฮลดิ้ง จำกัด
| จำนวนหุ้น 22,787,200 (2.18%)
นางสาวณัฐกมล  พาหุพันธ์
| จำนวนหุ้น 11,134,400 (1.06%)
นายศิริชัย ฉัตราภรณ์วิเชียร
| จำนวนหุ้น 10,000,000 (0.95%)
นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ
| จำนวนหุ้น 9,873,100 (0.94%)
นางวิโรจน์  อึ้งไพบูลย์
| จำนวนหุ้น 9,000,200 (0.86%)

รวม | จำนวนหุ้น 802,797,538 (76.78%)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นางสาวธนาวลี ลีกาญจนากร
นายธงชัย ลีกาญจนากร
นายวรัญชัย ลีกาญจนากร
นายวรุณชัย ลีกาญจนากร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำกัด
บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที  โฮลดิ้ง จำกัด
นางสาวณัฐกมล  พาหุพันธ์
นายศิริชัย ฉัตราภรณ์วิเชียร
นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ
นางวิโรจน์  อึ้งไพบูลย์
รวม

Number of shares 

| 202,340,000 (19.36%)
| 198,724,100 (19.01%)
| 165,099,937 (15.79%)
| 149,994,700 (14.35%)
| 23,843,901 (2.28%)
| 22,787,200 (2.18%)
| 11,134,400 (1.06%)
| 10,000,000 (0.95%)
| 9,873,100 (0.94%)
| 9,000,200 (0.86%)
| 802,797,538 (76.78%)
null

ข่าวนักลงทุน

null

ข่าวนักลงทุน

ผลการดำเนินงานปี 2559
null

ข่าวนักลงทุน

ผลการดำเนินงานปี 2559
logoisit
logoset